Zdobądź swojego Maca lub iPada z atrakcyjnym rabatem! 😍

computer-1185569_1920-2.jpg

Co należy spełnić, aby uzyskać rabat?

 • Po wybraniu opcji rabat edukacyjny (6% dla Mac lub 4% na iPad) na stronie produktu, oraz dokonaniu zakupu prześlij nam skan swojej legitymacji lub zaświadczenie o nauczaniu od pracodawcy na adres (bok@novamac.pl) 🙂

Pamiętaj!

Rabat edukacyjny nie łączy się innymi promocjami. 🖥

Zrzut ekranu 2021-08-17 o 10-44-04.png

Regulamin rabatu edukacyjnego

1. Rabat edukacyjny przyznawany jest określonym osobom po spełnieniu wymienionych wymogów, na wybrane produkty Apple. 

2. Rabat edukacyjny wynosi 6% na komputery Mac oraz 4% na iPady i dotyczy wybranych modeli urządzeń Apple znajdujących się w aktualnej ofercie. Do rabatu edukacyjnego nie zaliczają się inne produkty Apple - jak np. iPhone’y, AirPods’y czy akcesoria.

3. Do rabatu edukacyjnego uprawnieni są odpowiednio:

  • Uczniowie szkół i Studenci uczelni — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół po ukończeniu 18 lat, a także osoby przyjęte na uczelnię na terenie Polski.

  • Osoby pracujące w instytucjach edukacyjnych — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej na terenie Polski.

  • Rodzice studentów i uczniów szkół — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem uczelni lub uczniem szkoły czy osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły na terenie Polski.

4. Warunkiem udzielenia zniżki jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu i wyrażenie zgody na wykonanie kopii.

5. Dokumenty niezbędne do uzyskania rabatu:

  • dla uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 r.ż. – aktualna legitymacja uczniowska

  • dla studentów - aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie o studiowaniu. 

  • dla nauczycieli lub pracowników szkół - legitymacja nauczycielska lub zaświadczenie z miejsca pracy

  • dla wykładowców i pracowników uczelni - zaświadczenie z miejsca pracy.

Dokument może mieć zanonimizowane / ukryte zdjęcie.

6. Osoba uprawniona do rabatu może nabyć maksymalnie jeden komputer stacjonarny lub jednego notebooka lub jednego Maca mini lub jednego iPada w danym roku kalendarzowym.

7. Faktura VAT jest wystawiana wyłącznie na dane zgodne z danymi przedstawionymi podczas udzielania zniżki.

8. Zniżka edukacyjna nie łączy się z innymi rabatami oraz ratami 0%.

9. Administratorem danych osobowych Klientów, pozyskanych przy skorzystaniu z rabatu edukacyjnego (dalej: „Klient”) jest spółka Novamac sp. z o. o.,  z siedzibą w Warszawie (03-288) przy ul. Aleksandra Kowalskiego 1/61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886376, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP: 5242914433, REGON: 388305670 (dalej: „Administrator”)

10. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych niniejszym, rabatem edukacyjnym. Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest Klient. Danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia w sklepie internetowym novamac.pl, są przesłane na adres mailowy bok@novamac.pl dokumenty wskazane odpowiednio w pkt. 5. niniejszego regulaminu. 

11. Zgodnie z obowiązującym prawem po przekazaniu danych osobowych, Klient ma prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Prowadzącego sklep lub na adres mailowy: bok@novamac.pl.

• wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

12. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora.

13. Dane osobowe, zebrane w celu udzielenia rabatu edukacyjnego będą przechowywane przez okres 1 roku.

14. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

15. Niedostarczenie dokumentu lub zaświadczenia uprawniającego do uzyskania rabatu edukacyjnego może być powodem do anulowania zamówienia, lub zmiany jego ceny na cenę regularną. 

16. Novamac sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin Sklepu Internetowego novamac.pl.

 • Zarejestruj

Rejestracja nowego konta