REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOVAMAC Z DNIA 27.11.2022 r. 

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Spółkę działającą pod firmą: Novamac Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu Internetowego www.novamac.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Novamac usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin;

5.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis Internetowy dostępny pod adresem www.novamac.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Novamac Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Prowadzący Sklep (Prowadzący) - oznacza Przedsiębiorcę działającego pod firmą: Novamac Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-288) przy ul. Aleksandra Kowalskiego 1/61, NIP: 5242914433, wpisanego do KRS pod nr: 0000886376 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 5,000.00 zł. , zwany dalej („NovaMac - Sklep Internetowy”). e-mail: bok@novamac.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

12. Dostawca - oznacza firmę, z którą współpracuje Prowadzący sklep w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

13. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Prowadzącemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.novamac.pl.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep Internetowy, działający pod adresem: www.novamac.pl, prowadzony jest przez firmę Novamac Sp. z o.o.

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu Internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu Internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu Internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:

2.6. W celu korzystania ze sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny Internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Prowadzącego sklep, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Prowadzącego sklep wyrażoną na piśmie.

2.8.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.novamac.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10. Prowadzący sklep stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Prowadzącego sklep na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce Internetowej swojego urządzenia końcowego. Prowadzący sklep wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. 

2.11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Prowadzącego sklep.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

3.5. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.6. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego sklep.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego sklep,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

3.10. Prowadzący sklep oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Prowadzący sklep nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach Internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę Internetową www.novamac.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

c) wybranej metody płatności

d) wybranego sposobu dostawy

e) danych zamawiającego

f) adresu dostawy

g) danych odbiorcy

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu Internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4.12. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

V.  Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub do paczkomatu InPost. Domyślnie koszt dostawy ponoszony jest przez sprzedającego. Ewentualne zmiany kosztów dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia. 

5.3. Prowadzący sklep zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

5.4. W przypadku produktów z niestandardową specyfikacją pod zamówienie tzw. CTO (ang. Custom To Order) przybliżony czas oczekiwania jest podany w wiadomości e-mail przez Prowadzącego Sklep. 

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 60 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 

5.5. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych w wyniku wystąpienia siły wyższej. Działanie siły wyższej zawiesza wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na czas działania siły wyższej.

5.6. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją sytuację zewnętrzną, nadzwyczajną i trudną do przewidzenia, której skutkom żadna ze Stron nie może zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności (w szczególności: trzęsienie ziemi, powodzie, pożary, katastrofy w transporcie, epidemie i pandemie, wojny i działania wojenne, stany wyjątkowe, zakazy i nakazy władzy państwowej dotyczące bezpieczeństwa państwa i obywateli, strajki powszechne) i która ma bezpośredni wpływ na możliwość realizacji Umowy przez Prowadzącego sklep.

5.7. Strona dotknięta działaniem siły wyższej, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o wystąpieniu działania siły wyższej, przewidywanym czasie jej trwania, jak również o ustaniu działania siły wyższej, wraz z powołaniem się na ogólnodostępne dane dotyczące występowania siły wyższej. Powiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej lub drogą wiadomości e-mail, o ile zachowanie takiej formy jest możliwe.

5.8. Termin realizacji zamówienia może wydłużyć się niż ten opisany w pkt. 5.4. z przyczyn niezależnych od Prowadzącego sklep tzw. Siła wyższa.

5.9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 

5.10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Prowadzący sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VI.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego PL67 1050 1025 1000 0090 8118 1563 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Prowadzącego sklep)

b) przelew bankowy lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Prowadzącego sklep informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta)

c) poprzez zewnętrzny system płatności PayU.pl, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Prowadzącego sklep informacji z systemu PayU.pl o dokonaniu płatności przez Klienta)

d) poprzez Apple Pay (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Prowadzącego sklep)

e) poprzez rozłożenie płatności na raty leasingowe LeaseLink (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po pozytywnej weryfikacji Klienta poprzez zewnętrzny system LeaseLink, zaakceptowaniu umowy z leasingodawcą oraz przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia)

f) poprzez rozłożenie płatności na e-raty Santander Consumer Bank SA (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie od momentu uzyskania i potwierdzenia przez konsultanta telefonicznego Banku wymaganych danych: o tożsamości, wysokości i źródle dochodów wnioskodawcy, niezbędnych do wydania decyzji kredytowej oraz przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia)

g) poprzez rozłożenie płatności na raty Comfino (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie od momentu uzyskania i potwierdzenia wymaganych danych, niezbędnych do wydania decyzji oraz przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia)

h) poprzez rozłożenie płatności na raty WeSub (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie od momentu uzyskania i potwierdzenia wymaganych danych, niezbędnych do wydania decyzji oraz przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia)

Płatności poprzez przelewy24.pl są obsługiwane przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935.

Płatności poprzez PayU.pl są obsługiwane przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399.

Płatności poprzez LeaseLink są obsługiwane przez spółkę LeaseLink sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 59, kod pocztowy: 04-028, KRS: 0000477046.

Płatności poprzez e-raty Santander Consumer Bank SA są obsługiwane przez spółkę Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42c, kod pocztowy: 53-611, KRS: 0000040562.

Płatności poprzez Apple Pay są obsługiwane przez spółkę Stripe Payments Europe Ltd z siedzibą w Dublinie przy ul. 1 Grand Canal Street Lower, kod pocztowy: D02 H210 (VAT number: IE 3206488LH)

Płatności poprzez system Comfino są obsługiwane przez spółkę Comperia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673, KRS: 0000390656.

Płatności poprzez finansowanie WeSub są obsługiwane przez spółkę WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 17, kod pocztowy: 02-972, KRS: 388564561.

6.3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, Prowadzący sklep wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Prowadzący sklep odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Prowadzący sklep prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tzw. CTO (Custom to order).

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą elektroniczną pod adresem bok@novamac.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład podpisane pismo).

7.5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, (jednak nie jest to obowiązkowe) na naszej stronie Internetowej:

https://novamac.pl/novamacdocs/formularzzwrotunovamac.pdf

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7.7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Prowadzący sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.8. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep kontaktuje się z Konsumentem w celu zorganizowania przesyłki na koszt Sklepu. 

Skutki odstąpienia od umowy

7.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.8. Prowadzący sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu. Po odebraniu przez Prowadzącego sklep produktu oraz sprawdzeniu jego stanu faktycznego dokonamy zwrotu środków.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o odesłanie towaru na adres Novamac sp. z o.o.; ul. Kowalskiego 1/61, 03-288 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.10. Zwracane produkty muszą być zapakowane w oryginalne opakowanie, nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania w tym plam, zapachów oraz uszkodzeń mechanicznych. 

7.11. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi - aby zapobiec na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu – to jest karton. Sklep odmawia przyjęcia zwrotu towarów w kopertach.

7.12. W związku ze zwrotem, Prowadzący sklep może wymagać poniesienia przez Konsumenta bezpośredniego kosztu zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN.

7.13. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Prowadzącego sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Prowadzący sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@novamac.pl. 

8.3. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.4. Prowadzący sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

8.5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Prowadzący sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Prowadzącego sklep albo Prowadzący nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Prowadzącego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Prowadzącego sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Prowadzący sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Prowadzący sklep  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Prowadzący sklep. 

8.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Prowadzącego sklep. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Prowadzący. 

8.7. Prowadzący sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8.8. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Prowadzącego sklep.

8.9. Prowadzący sklep w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Prowadzący sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2. Prowadzący sklep świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 

Formularz kontaktowy;

Czat;

Newsletter; 

Prowadzenie Konta Klienta

9.3. Prowadzący sklep zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

9.4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Prowadzącego sklep.

9.5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Prowadzącego sklep.

9.6. Usługa Czat polega na wysłaniu za pomocą okna czatu widocznego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Prowadzącego sklep.

9.7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Czat, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Prowadzącego sklep.

9.8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Prowadzącego sklep na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Prowadzącego sklep. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

9.9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Prowadzącego sklep, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Prowadzącego sklep. Newsletter przesyłany jest przez Prowadzącego sklep do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

9.10. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.11. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

9.12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

9.13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Prowadzącemu sklep, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Prowadzącego sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

9.14. Prowadzący sklep jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Prowadzącego sklep lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Prowadzący sklep zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

9.15. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.16. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Novamac Sp. z o.o., ul. Kowalskiego 1/61, 03-288 Warszawa, mailowo pod adres bok@novamac.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.17. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.18. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

10.1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Prowadzącego sklep i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Prowadzący sklep nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

10.2. Klient oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w rozdziale 9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Prowadzącego sklep, jak również upoważnia Prowadzącego sklep do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.3. Klient nie jest uprawniony do: 

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w rozdziale 9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w rozdziale 9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

10.4. Prowadzący sklep ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z rozdziałem 11 Regulaminu.

10.5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w rozdziale 9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności: 

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Prowadzącego sklep;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

10.6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z rozdziałem 11 Regulaminu, Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w rozdziale 9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Prowadzący sklep nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

10.7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Prowadzącego sklep umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

XI. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

11.1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Prowadzącego sklep o potencjalnym naruszeniu.

11.2. Prowadzący sklep powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

XII. Ochrona danych osobowych

12.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Prowadzący sklep. 

12.2. Prowadzący sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

  • sprzedaży towarów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
  • świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.novamac.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
  • marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

12.3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Prowadzącemu sklep dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta oraz uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych w przypadku braku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

12.4. Każda osoba, której dane osobowe Prowadzący sklep przetwarza, ma prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Prowadzącego sklep lub na adres mailowy: bok@novamac.pl.

• wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

12.5. Prowadzący sklep zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. Prowadzący sklep może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Prowadzącego sklep lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Prowadzącego sklep lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Prowadzący sklep.

12.6. Prowadzący sklep chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

12.7. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy Prowadzącego sklep, a także podmioty współpracujące ze Prowadzącym oraz świadczące na rzecz Prowadzącego usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.

12.8. Dane osobowe, zebrane w celu:

• świadczenia usług sprzedażowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 a) reklamacyjnej obsługi klientów; 

 b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Prowadzącemu sklep lub Klientowi; 

c) wypełnienia obowiązku prawnego Prowadzącego sklep (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 

• świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu.

12.9. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

12.10. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), KRS 0000347935.

12.11. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186), KRS 0000274399.

12.12. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system leaselink.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji weryfikacji spółce Leaselink sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-028 Warszawa, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 59), KRS 0000477046.

12.13. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system e-raty Santander Consumer Bank SA., jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji weryfikacji spółce Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42c), KRS 0000040562.

12.14. W przypadku, gdy Klient skorzysta z usługi Czat poprzez system Smartsupp, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi spółce Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Brnie (602 00 Brno, ul. Šumavská 31), VAT ID: CZ03668681.

12.15. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez Apple Pay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji weryfikacji spółce Stripe Payments Europe Ltd z siedzibą w Dublinie przy ul. 1 Grand Canal Street Lower, kod pocztowy: D02 H210 (VAT number: IE 3206488LH).

12.16. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system comfino.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji weryfikacji spółce Comperia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673, KRS: 0000390656.

12.17. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system wesub.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji weryfikacji spółce WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 17, kod pocztowy: 02-972, KRS: 388564561.

XIII. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

13.1. Zarówno Klient, jak i Prowadzący sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

13.2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Prowadzącego sklep stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Prowadzącego z oświadczeniem woli Klienta.

13.3. Prowadzący sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XIV.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

14.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów Internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy Internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym sklep a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

14.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym sklep a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.

14.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

14.5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

14.6. Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Prowadzącego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Prowadzący sklep poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Prowadzącego sklep, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

14.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2022 r.

  • Zarejestruj

Rejestracja nowego konta