Regulamin Kart Podarunkowych NovaMac

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej NovaMac zwanej dalej jako: „Karta Podarunkowa NovaMac”.

1.2. Wydawcą Karty jest Novamac sp. z o.o. ul. Kowalskiego 1/61 03-288 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000886376, NIP: 5242914433, REGON: 388305670 , kapitał zakładowy: PLN 5.000,00 zł, zwana dalej „NovaMac”.

1.3. Użytkownik Karty Upominkowej NovaMac poprzez aktywację Karty w sposób poniżej określony oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

1.4. Definicje:

użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  •  Regulamin – niniejszy regulamin wydawania i korzystania z Kart upominkowych NovaMac
  •  Karta/Karta Upominkowa NovaMac - narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym www.novamac.pl, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przyporządkowanej do danego kodu.
  •  Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza nabyć towary z oferty NovaMac w Sklepie internetowym novamac.pl i posiada uprawnienie do korzystania z Karty. Użytkownik może, ale nie musi być Nabywcą.
  • Nabywca Karty - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która nabywa Kartę. Nabywca może, ale nie musi być Użytkownikiem.
  • Klient korporacyjny – osoba prawna dokonująca zakupu kart
  • Sklep Internetowy – sklep internetowy NovaMac prowadzony pod adresem: novamac.pl.

 2. Ogólne informacje o Karcie Upominkowej NovaMac

2.1. Karta Upominkowa NovaMac to narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny) na okaziciela, w postaci cyfrowej (kod numeryczny) umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za towary znajdujące się w ofercie handlowej NovaMac, do  wartości zgromadzonych na niej środków pieniężnych, w sklepie internetowym novamac.pl.

2.2. Wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą mogą nabyć Użytkownicy, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, w przypadku zakupu u Wydawcy:

50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),

100 zł (słownie: sto złotych),

200 zł (słownie: dwieście złotych),

500 zł (słownie: pięćset złotych),

2.3. Karta może zostać zasilona tylko jednokrotnie.

2.4.Użytkownicy Kart mogą uzyskać informację co do stanu konta swoich Kart wysyłając e-maila na adres bok@novamac.pl lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta po numer 571 447 474 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.

2.5. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu, a okres ten nie może zostać przedłużony.

2.6. Karta wystawiana jest na okaziciela, zatem skorzystanie z Karty przez jej Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. Sklep Internetowy uprawniony jest do żądania okazania dowodu posiadania uprawnienia do korzystania z Karty poprzez okazanie wiadomości cyfrowej z przekazanym kodem numerycznym, a w przypadku odmowy okazania powyższego przez Użytkownika, uprawniony jest do odmowy dokonania transakcji przy użyciu Karty. Takie samo uprawnienie przysługuje, gdy wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji. 

2.7. Karta nie podlega wymianie na gotówkę ani w całości ani w cześci, a środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Upominkowej NovaMac nie podlegają oprocentowaniu.

2.8. Karta Upominkowa NovaMac nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.

2.9. Przy realizacji Karty Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty lub wskazana wartość towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym) jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty.

2.10. Aktualna wartość nominalna Karty pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. 

 3. Aktywacja Karty Upominkowej NovaMac

3.1. Klienci korporacyjni mogą zakupić Karty Podarunkowe NovaMac utrwalone w postaci cyfrowej poprzez stronę internetową www.novamac.pl, które aktywowane są w momencie ich przekazania nabywcy korporacyjnemu.

3.2. Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. 

3.3. Nabywca Karty Upominkowej NovaMac zobowiązany jest do przekazania Użytkownikowi Karty  następujących informacji: Karta może być wykorzystana wyłącznie w sklepie internetowym www.novamac.pl , Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być wykorzystywana (pkt 5 niniejszego Regulaminu).

4. Zasady użytkowania Karty Upominkowej NovaMac w sklepie internetowym www.novamac.pl

4.1. Karta Podarunkowa NovaMac może być wykorzystana do zapłaty za produkty w sklepie internetowym www.novamac.pl po wprowadzeniu kodu rabatowego w odpowiednie pole po przejściu do koszyka.

4.2. Płatność Kartą w Sklepie Internetowym następuje poprzez wpisanie numeru Karty (nr karty cyfrowej) w polu "Kod promocyjny" (w przypadku kilku kart, ich numery należy dodawać kolejno) , kliknięciu klawisza „Dodaj”.

4.3. Saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością zamówienia maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia.

4.4. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie nie byłyby wystarczające do opłacenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

4.5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego NovaMac, zwrot płatności dokonywany jest  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji, zatem w przypadku opłacenia zamówienia Kartą lub Kartami, Użytkownik otrzymuje kolejną Kartę o wartości odpowiadającej kwocie pobranej z Karty lub Kart użytych podczas płatności za zamówienia.

5. Odpowiedzialność Novamac sp. z o.o. i reklamacje związane z Kartą Upominkową NovaMac

5.1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty.

5.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty.

5.3. NovaMac nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe NovaMac, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

5.4. NovaMac nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.

5.5. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Upominkowej NovaMac, jej Użytkownikowi nie przysługują wobec Novamac sp. z o.o. żadne roszczenia.

5.6. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Upominkowymi NovaMac będą rozpatrywane przez NovaMac w drodze elektronicznej w terminie 30 dni od dnia złożenia elektronicznej reklamacji przez Użytkownika Karty lub Nabywcę Karty.

5.7. Reklamacje związane z Kartami mogą być złożone poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@novamac.pl.

 6. Postanowienia końcowe

6.1. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wydawania Kart obejmujących produkty lub grupy produktowe wskazane przez Wydawcę spośród towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, co powoduje, że taka Karta będzie mogła zostać zrealizowana wyłącznie w zakresie tych produktów lub grup produktowych, które zostały wskazane przez Wydawcę.

6.2. Zasady nabywania towarów w Sklepie Internetowym uregulowane są w regulaminie sklepu internetowego NovaMac, dostępnego pod adresem: novamac.pl/content/2-regulamin-sklepu. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: novamac.pl/content/3-polityka-prywatnosci.

6.3. NovaMac zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, a zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych na stronie internetowej www.novamac.pl. Informacja o planowanej zmianie wraz z opisem zmian zostanie zamieszczona na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wejściem zmian w życie.   

6.4. NovaMac zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia wydawania Kart Upominkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób określony w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

    6.5. Użytkownicy Kart Upominkowych NovaMac nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach.

  6.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.novamac.pl.

    6.7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

     6.8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2021 roku.

 • Zarejestruj

Rejestracja nowego konta